Salgs- og leveringsbetingelser

Priser
Alle opgivne priser er eksklusiv moms og i henhold til gældende prisliste. Er priser opgivet i fremmed mønt, er disse eksklusiv told og hjemtagelsesomkostninger. Enhver opgivet pris, såvel i prisliste som i tilbud, er med forbehold mod indtrædende prisændringer fra vore leverandører eller ændringer i toldsatser eller valutakurser.

Ordrer
Ordrer eller anden bestilling, der tilgår vort firma, som ikke opfylder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, er først bindende for vort firma, når ordren er bekræftet. For ordrer med et samlet fakturabeløb under kr. 350,00 beregnes et omkostningstillæg på kr. 35,00.

Leveringsbetingelser
I opgivne leveringstider tages der forbehold overfor force majeure og alle forsinkelser, som ligger uden for vort firmas kontrol. Forsinket levering berettiger ikke køberen til at hæve handelen eller til at kræve erstatning.

Levering
Vareforsendelser fra vort lager er altid for købers regning og risiko. Ved levering af forskrivningsordrer gælder den pågældende leverandørs leveringsbetingelser.

Varer leveret i konsignation
Enhver vare leveret i konsignation forbliver vort firmas ejendom indtil evt. over-dragelse ved fremsendelse af faktura finder sted.
Konsignationsvarer kan ikke videresælges uden vort firmas skriftlige accept. Modtageren af konsignationsvarer er pligtig til at holde disse varer adskilt fra lagervarer, samt at holde disse varer behørigt forsikret mod tyveri, brand eller anden beskadigelse. Enhver konsignationsvare vil kunne hjemkaldes uden varsel, selv om konsignationsperioden ikke er udløbet.
Konsignationsvarerne må straks efter konsignationsperiodens udløb returneres franko til vort firma. Misligholdte konsignationsvarer tages ikke retur. Varer, der er leveret i konsignation, direkte fra vor leverandør, omfattes af den pågældende leverandørs betingelser for konsignationsvarer.

Reklamationer
Reklamationer må, for at kunne tages til følge, fremsættes inden 8 dage efter varens modtagelse.

Reklamationsret
Reklamationsret ydes i overensstemmelse med vore leverandørers reklamations-bestemmelser. Forandringer og forarbejdninger foretaget uden vort firmas skriftlige samtykke, fritager os for ethvert ansvar. Enhver vare, der ønskes erstattet i henhold til reklamationsretten, skal indsendes franko til vor adresse, hvorefter varen vil blive repareret, ombyttet eller krediteret, såfremt reklamationen findes berettiget og omfattes af reklamationsretten på den gældende vare. Driftstab erstattes ikke.

Returnering af varer
Kan kun finde sted efter forudgående aftale. Derefter skal varen sendes franko til vor adresse, og modtages kun i ubeskadiget stand, og med fradrag til dækning af leverings- og krediteringsomkostninger.
Skaffevarer tages ikke retur.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside er opbygget med information i form af tekst eller videoer – Vi tager forbehold for at tekster eller videoer kan være misvisende eller indeholde fejl og mangler.

Betalingsbetingelser
30 dage netto.

Salgs- og leveringsbetingelser